بیرون کردن از خانھ توسط پلیس

اگر در عملیات پلیس بھ دلیل خشونت خانگی، برای شریک زندگی (ھمسر) شما حکم بیرون کردن از خانھ صادر شده
باشد، پلیس بھ ما بھ عنوان پایگاهِ مشاورهیِ بانوان واقع در محدوده شما اطلاع خواھد داد. پس از آن سعی خواھیم کرد
برای ارائھ مشاوره با شما تماس بگیریم (معمولا اًز طریق تلفن). ھمچنین در صورتی کھ کودکانی در خانھ زندگی
می کنند، پلیس بھ اداره جوانان محلی اطّلاع خواھد داد.

از آنجا کھ بیرون کردن از خانھ توسط پلیس تنھا چند روز معتبر است، شما این امکان را دارید تا از این دوره زمانی
برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره سایر تدابیر و کمکھا استفاده کنید.

از این زمان استفاده کنید، زیرا ھر اقدام احتمالی در خصوص حقوق مدنی یا دستوراتِ حِ فاظتی قضایی باید بدون از
دست دادن وقت درخواست شوند، تا شِکاف حِافظتی ایجاد نشود. پس از آن، این فُرصت را خواھید داشت تا در آرامش
بھ فکر امنیت درازمدت خود باشید و برای خود و – چنانچھ مادر ھستید، برای کودکان خود- بھ دنبال حِمایت باشید
از طریق Dithmarschen در برخی موارد بھ دلایل امنیتی ماندن در خانھ خودتان صَلاح نمی باشد. خانھ بانوان در
شماره تلفن ذِ یل در دسترس است:

۰٤۸۱-٦۱۰۲۱

 

امکانات شما

شما میتوانید از امکانات حفاظتی مدنی استفاده کنید:

 

دستوراتِ حفاظتی:
این دستورات می توانند شامل این موارد باشند کھ شریک زندگی فعلی (سابق) شما اجازه ندارد بھ خانھ شما نزدیک شده، و با شما تماسی داشتھ باشد و نیز مُجاز نیست بھ مکان ھایی کھ شما بھ طور مُنظم بھ آن ھا رفت و امد دارید نزدیک شود. این دستورات حفاظتی موقت می توانند بر حسب درخواست تمدید شوند.

 

اختصاص خانھ:
شما می توانید برای استفاده شخصی از خانھ مشترک درخواست دھید، حتی اگر بھ دلایل امنیتی آن را ترک کرده باشید. درخواست را می توانید در طی سھ ماه پس از بیرون کردن از خانھ نزد دادگاه ارائھ دھید، این امکان وجود دارد کھ در دوران بیرون کردن از خانھ این کار را انجام دھید.

 

شِکایت:
شما میتوانید از مُجرم بھ دلیل آسیب جِ سمی شکایت کنید.

 

علاوه بر این امکانات، می توانید درخواستِ جبرانِ خسارت و دریافتِ ھزینھ بدھید، یا اگر فرزندِ مُشترک دارید می-
توانید حقِّ مُلاقات را مَحدود کرده و یا کلا مًتوقف کنید.

 

برایِ دریافتِ اطّلاعاتِ بیشتر بھ پایگاه ھایِ مُشاوره یِ ما مُراجعھ کنید.