مُ شاورهھایِ فرَدی برایِ بانوان و دختران در سِ ھ پایگاهِ مُ شاورهیِ ما بھ صُ ورتِ حُ ضوری یا تلفنی انجام میشوند. این
خدمات برایِ تمامِ بانوان و دخترانی کھ بیش از ۱٦ سال سِ ن دارند، و بھ دنبالِ حِ مایت، کُ مک و مُ شاوره در زمینھھایِ
مُ ختلف ھستند ارائھ می گردد.

ما در شرایطِ اضطراریِ فعِلی (مُ داخلھ در بُحران)، و نیز در نگِرانیھا در زمینھیِ ذھنی (مانندِ افسردگیھا، ترسھا) مُ شاوره ارائھ داده، و یا در صُ ورتِ نیاز (بھ عُ نوان مِ ثال: در پُر کردنِ فُرمھا یا در برَخی مَ وارد ھَ مراھی در مُ راجعھ بھ ادارات) کُ مک عملی ارائھ میدھیم.
شما بھ عنوانِ فردی کھ بھ دنبالِ مُ شاوره ھستید، سُ رعت و مُ حتوایِ مُ شاوره را تعیین میکنید. مُ شاوره بر اساسِ اَصلِ کُ مک در جَ ھتِ خودیاری در نظر گرفتھ شده است.


اُصولِ ذِ یل برایِ تمامِ مُ شاورهھا اعمال میشوند:

رازداری

کارکنان مُ وظّ ف ھستند در خُ صوصِ تمامِ مَ واردی کھ در طولِ مُ شاوره از آنھا مُ طّ لع میگردند، سُ کوت اخِتیار کنند.

ناشناس بودن

گفتگوھا در جَ لسھیِ مُ شاوره بدون این کھ نامِ خود را بھ ما بگویید انجام می شوند.

جانبداری

کارکنان با حِ فظِ ھَ مبستگی در کنارِ بانوانی ھستند کھ دُ چارِ مُ شکل شدهاند، بدونِ این کھ فاصِ لھیِ لازم برایِ ارزیابی
مُ وقعیت و قضِاوتِ صَ حیح در این خُ صوص از بین برود. این نباید با جانبداری بدون ارائھیِ قضِاوت اشتباه گرفتھ
شود.

رایگان

مُ شاوره بھ ھیچ عُ نوان برایِ شما ھَ زینھای نخواھد داشت. امِکان ارائھ کُ مکھایِ مالی داوطلبانھ وُ جود دارد.

اتاقھایِ امن

اَمنیت برایِ بانوان و دخترانی کھ تَجربھیِ تَجاوز داشتھاند از اھَمیتِ زیادی برخوردار است. بھ ھمین دلیل اتاقھایِ
Marne مُ شاوره در اتاقھایِ مَ خصوصِ بانوان ھستند - بھ این معنی کھ این اتاقھا برای مَ ردان قابل دَ سترسی نیستند،
بھ غیر از برخی مُ وقعیتھایِ ضَ روری.

اُصولِ اخلاقی

کارکنان دستورالعملھایِ اخلاقیِ تَعیین شده برایِ تماسھایِ اضطراری در مَ نطقھیِ شُ مالِ آلمان در شِ لسویگ-ھُ لشتاین
را در خُ صوصِ بانوان و دختران رعایت میکنند.
 

اطّ لاعاتِ مَ ربوط بھ تَک تکَِ مُ وضوعاتِ مُ شاوره را میتوانید در سَ متِ چَ پ در زیرمنوھا بیابید.

 

نکتھ: مشاوره بھ زبانِ ________ فقط بھ صُ ورتِ مَ حدود امِکانپذیر است.