مشاوره یِ اجتماعی-روانشناسی

 

زندگی ھمیشھ بدونِ مُشکل نیست و برخی حَوادث می توانند در مَسیرِ زندگیِ بانوان اخِتلال ایجاد کنند. علتّ آن می تواند کاملا مًتفاوت باشد: ازدواج/زندگیِ مُشترک شما دچارِ بُحران است - جدایی/طلاق پیش رو است و بسیاری از سُئوالات وعَدمِ اطمینان را با خود بھ ھمراه دارد - از دست دادن یکی از نزدیکان باعثِ ناراحتی شما شده است - شما بھ دنبال اھدافِ جدید در زندگی ھستید - یک بیماریِ جدّی زندگیِ شما را تغییر داده است و مَواردِ دیگر.

اگر در شرایطِ دشوارِ زندگی قرار گرفتھ اید و نیاز بھ یک گوشِ شِنوا دارید، می توانید بھ ما مُراجعھ کنید - حتیّ اگر مَسئلھ یِ پیش آمده برای "شما" در لیستِ بالا بھ صِراحت ذکر نشده است. با ھمکاری ھم سَعی می کنیم وضعیتِ شما را روشن کرده و با یکدیگر بھ دنبال راهِ حَل خواھیم بود.