یک تحقیق جامع در آلمان تایید می کند کھ از ھر چھار زن حداقل یک نفر در رابطھ یِ خود خُشونت را تجربھ کرده است. بانوان تحقیر شده، بی آبرو می شوند، از رویِ حِسادت تحَت نظر قرار می گیرند، سیلی می خورند، مُورد ضَرب و شتم قرار می گیرند، خَفھ می شوند ، بھ آنھا تَجاوز میشود ....

سپس توضیحاتی برای این کارھا داده میشود، مانند این کھ: "تو مرا تحریک کردی"، "من روزِ بدی داشتم"، "بھ خاطرِ مَصرف الکل بود"....

سپس شاید پشیمانی را بھ دنبال داشتھ باشد: "من دیگر این کار را تکرار نخواھم کرد" ....

بسیاری از بانوان سعی دارند رفتار مُجرم را ببخشند و ھمواره امیدوارند کھ این آخرین بار باشد. ترس باقی می ماند، و بعضی از بانوان این امید را برای سال ھا حفظ می کنند کھ او در نھایت رویِ خوب خود را نشان دھد - اما تقریباً ھمیشھ دوباره بھ خُشونت روی می آورد.

آیا این توصیف در خُصوصِ شما و وَ ضعیتِ شما صِدق می کند؟ ما قصد داریم بھ شما انگیزه بدھیم تا از خدماتِ مشاوره یِ ما بھره مند شوید و بھ شما کمک کنیم تا وضعیت شخصی خود را تغییر دھید.