تماس

Marne

پایگاهِ مُ شاوره و مَ حلِ مُ لاقاتِ بانوان
Alter Kirchhof 16
25709 Marne
۰٤۸٥۱- تلفن: ۸۳۱٦
۰٤۸٥۱- فاکس: ۹٥٦٥٦۲
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : پُستِ الکترونیک

دوشنبھ و چھارشنبھ: از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
سھشنبھ و پنجشنبھ: از ساعت ۱٤:۰۰ الی ۱٦:۰۰

خانھیِ اَمنِ بانوان مَ حسوب میشود. Marne نکتھ: پایگاهِ مُ شاوره در

 

Brunsbüttel

(دفترِ اُمورِ شَ ھروندان، اتاق ۱۹ (طبقھ اول
Von-Humboldt-Platz 9
25541 Brunsbüttel
۰٤۸٥۲- تلفن: ۷۰۲۷
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : پُستِ الکترونی

پنجشنبھ: از ساعت ۱٥:۰۰ الی ۱۸:۰۰
جُ معھ: از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

(در طولِ تَعطیلاتِ مدرسھ در روزھایِ پنجشنبھ زمانِ مُ شاوره وُ جود ندارد)

 

 

 
Heide

Postelweg 4
25746 Heide
۰۸۱-٤تلفن: ٦٤۱٥۹
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید : پُستِ الکترونیک
دوشنبھ و پنجشنبھ: از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

(در طولِ تعطیلاتِ مدرسھ در روزھایِ دوشنبھ زمانِ مُ شاوره وُ جود ندارد)

 

در ھر سِ ھ پایگاهِ مُ شاوره، امکانِ تَعیینِ وَ قت بھ غیر از زَ مانھایِ ارِائھ شده وُ جود دارد.