تیم

 

(Jutta Neubauer) یوتا نیُباوِر

کارشناسیِ ارشدِ مدرّسِ اجتماعی
استادِ آموزش ھایِ ویژه یِ بانوان

حوزه ھایِ تخصصی:

تماس اضطراری و مشاوره برای بانوان
مشاوره پس از بیرون کردن توسط پلیس

 

(Birgit Lüdemann) بریگیت لودِمان

مشاورِ روانشناسی-آموزشی

مشاورِ تخصصی برایِ تروماتولوژیِ روانشناسی

حوزه ھایِ تخصصی:

مشاوره برای بانوان
مشاوره پس از بیرون کردن توسط پلیس
سازماندھی اُمورِ مُلاقات

 

(Anne Nachtigall) آنھ ناختیگال

کارشناسیِ ارشدِ مَددکاریِ اجتماعی

حوزه ھایِ تخصصی:

مشاوره در خُصوصِ اختلاف بر سَرِ بارداری
مشاوره یِ بارداری و کمک بھ خانواده
مشاوره برای مادران (در انتظارِ مادر شدن) 

 

(Nadia Kaafarani) نادیا کفَرَانی

کارشناسی جامعھ شناسی

حوزه ھایِ تخصصی:

مشاوره، حِمایت و ھَمراھی
بانوانِ فراری