فرار و مھاجرت

بانوان دارای زمینھ یِ فرار یا پناھندگی، خدماتِ مشاوره، حِمایت و ھمراھی دریافت می کنند.

با وقت قبلی، امکان ارائھ یِ مشاوره در خُصوصِ بسیاری از مُوضوعات بھ زبان ھایِ خارجی وُجود دارد. در این جلساتِ گفتگو از حُضورِ مُترجم استفاده خواھد شد.