مشاوره در خُصوصِ اختلاف بر سَرِ بارداری

 

اگر قصد یا تمایل دارید کھ سِقطِ جَ نین کنید، بر طِبقِ مُقررات قانونی یک مشاوره قبلی در نظر گرفتھ شده است، کھ باید حداقل سِھ روز قبل از سِقطِ جَنین انجام شود. سِقطِ جَنین پس از مشاوره و در طِیِ ۱۲ ھفتھ اول پس از لقاح مُمکن است.

ما شما را در رَوندِ تصمیم گیری حِمایت می کنیم و اطّلاعاتِ پزشکی، اجتماعی و حقوقی در مُوردِ سِقطِ جَنین در اختیارِ شما قرار می دھیم، ھمچنین در صُورتِ درخواستِ اطّلاعاتی در مُوردِ ادّ عاھایِ قانونی و کمک بھ مادر و کودک در صُورتِ ادامھ یِ بارداری ارائھ می گردد.

مشاوره بھ صُورتِ نتیجھ یِ باز انجام میشود. تصمیم برای سِقطِ جَنین یا انجام ندادن آن توسط خود شما گرفتھ می شود. در صورت درخواست، شریکِ زندگی یا شخص دیگر می توانند در مشاوره شرکت کنند.

ما این حَق را داریم تا گواھی لازم برای سقط جنین را صادر کنیم. مُشاوره بھ صُورتِ رایگان و البتھ با در نظر گرفتن اصولِ رازداری انجام می شود. در صُورتِ درخواست این مشاوره بھ صُورتِ ناشناس انجام می گردد.

در صُورت نیاز، پس از سِقطِ جَنین نیز برای گفتگو در دسترس ھستیم.

 

نکتھ:

اگر می خواھید در جلسھ گفتگو یک مرد را بھ ھمراه بیاورید (بھ عنوان مثال شریک زندگیتان)، لطفا یًک وقتِ مُلاقات برای پایگاهھایِ مشاوره ما درBrunsbüttel یا Heideتنظیم کنید، زیرا اتاق ھایِ مشاوره در Marne مختص بانوان ھستند و مردان اجازه دسترسی بھ آن ھا را ندارند.