مشاوره بارداری و کمک بھ خانواده

 

ما بھ شما بھ عُنوانِ یک مادر (در انتظار مادر شدن) کھ با شریکِ زندگی یا بدون او زندگی می کنید، مشاوره داده و اطّلاع رسانی می کنیم. مشاوره در خُصوصِ حقوق و مُطالباتِ شما برای دریافتِ خدماتِ مربوط بھ بارداری و والدین انجام می گیرد، مانند کمک ھزینھیِ زایمان، مُحفاظت از مادر، کمک ھزینھ یِ والدین، مُرخصیِ والدین برای مُراقبت از کودک ، بنیادِ مادر و کودک و غیره.

ھمچنین مُوضوعاتی مانند تربیت، زندگی با کودکان یا جُدایی، خَرجی و زندگی بھ عُنوان یک پدر یا مادر تَک سَرپرست می توانند مُوردِ بحث گفتگو گیرند.

علاوه بر آن، این امکانات ھمچنین شاملِ مُشاوره در زمینھ یِ آموزشِ جِنسی، پیشگیری از بارداری و تنظیمِ خانواده و نیز تمام سُئوالاتِ مربوط بھ بارداری، زایمان و وضعیتِ جدید زندگی و خانواده می شود.

بھ غیر از خدماتِ مشاوره، امکاناتِ مُلاقات وُجود دارد کھ Heide و Marne در پایگاهھایِ مشاوره ما در
در صُورتِ لزوم مادران می توانند از ان استفاده کنند. برای دریافتِ راھنمایی، لطفا بًھ برنامھ یِ فعلی ما، مطبوعات
،"(Aktuelles) رُجوع کنید و یا در طِیِ ساعاتِ کاری بپرسید. ھَمچنین در مِنویِ سمتِ چَپ تَحتِ عَناوین "اخبار
می توانید اطّلاعات را بیابید . (Veranstaltungen) و "رویدادھا "(Treffpunkte) محل ھایِ ملاقات

 

نکتھ:

اگر میخواھید در جلسھ یِ گفتگو یک مرد را بھ ھمراه بیاورید (بھ عُنوانِ مثال شریکِ زندگیتان)، لطف ا یًک وَ قتِ
Marne تنظیم کنید، زیرا اتاق ھایِ مشاوره در Heide یا Brunsbüttel مُلاقات برای پایگاه ھایِ مُشاورهیِ ما در
مُختصِ بانوان ھستند و مَردان اجازه دسترسی بھ آن ھا را ندارند.