تماسِ اضِطراریِ بانوان

تھدیدِ تلفنی، توھین، اجبار بھ رابطھیِ جِ نسی، آزار و اذیت در محلِ کار، تجاوز، سوءِ استفادهیِ جِ نسی، خُ شونت و
تھدید در بینِ زوجین، در زندگیِ مُ شترک و خانواده، نمِونھھایی از خُ شونتِ جِ نسی ھستند کھ میتوان ند بخَشی از زندگیِ
روزمرهیِ بانوان و دختران باشند. خشونت از جایی شُ روع میشود کھ آزادیِ شخصیِ بانوان و دختران مَ حدود می-
گردد، یعنی زمانی کھ آنھا باید از مَ کانھا، مَ سیرھا یا مُ وقعیتھایِ خاصی اجتناب کنند تا مُ وردِ توھین، آزار و تھدید
قرار نگیرند.


اگر شما خودتان یکی از این تجربیات را داشتھاید، سَ عی کنید با احِساسات و مُ شکلاتِ خود تنھا نمانید. با فردی کھ بھ
وِ ی اعتماد دارید/ یا یک مُ شاور در بخشِ تماسِ اضطراری صُ حبت کنید.


شما میتوانید مُ ستقل از مَ واردِ ذِ یل با ما تماس بگیرید،

  • چھ مَ دّ ت تجربھیِ خُ شونت را پُشتِ سَ ر گذاشتھاید یا این کھ آیا ھنوز ھم ادامھ دارد یا خیر
  • بھ چھ شکل و چھ میزان از خشونتِ جِ نسی رَ نج بردهاید
  • آیا خشونتِ جِ نسی از درون یا بیرون یک رابطھ، توسطِ شخصی شِ ناختھ شده یا شخصِ ناشناس انجام شده
    است
  • و صَ رفِ نَظَ ر از این کھ آیا شما شِ کایت کردهاید، قصد دارید بکنید یا خیر.


ما شما را در تمامِ مَ راحلی کھ قصدِ انجام آن را دارید حِ مایت میکنیم. بھ عُ نوانِ مِ ثال در گفتگوھا میتوانیم با ھمکاریِ
یکدیگر مُ شخص کنیم کھ چھ کاری را میتوانید برای خودتان انجام دھید و چھ نوع حمایت یا دفاع مِتقابل برای شما
امکانپذیر است.


در صورتِ درخواست، ما میتوانیم بھ عُ نوان مثال در مُ وردِ شکایت کردن، گزینھھایِ مُ شاوره ویژه و درمان، فرآیندِ
دادگاه، خدماتِ کلینیکھا و خودیاری بھ شما اطّ لاعرَ سانی کنیم. ما آدرسھایی از قبیلِ آدر س پزشکان، وُ کلایِ حُ قوقی
و دَ رمانگرانِ خانم را در اختیار شما قرار میدھیم.


ما گفتگوھایِ شخصی و مُ شاورهیِ تلفنی بھ شما ارائھ میدھیم. مُ شاوره مَ حرمانھ و رایگان است.


در صُ ورتِ درخواست، شما را بھ عُ نوانِ مِ ثال در مُ عاینھیِ پزشکی، اداره پلیس و دادگاه ھَ مراھی میکنیم.

 

اگر قصد دارید اقدامِ قانونی انجام دھید

مَ وارد ذِ یل مُ فید است:

  • در صُ ورتِ لزوم ھرگونھ شَ واھد و مَ دارکِ تھیھ شده از طرفِ پزشکیِ قانونی در ھامبورگ را آماده کنید
  • بھ یک وَ کیلِ حُ قوقی با تجربھ مُ راجعھ کنید
  • یک صُ ورت جَ لسھ از خاطراتِ خود درباره شرایط وُ قوع جُِ رم تھیھ کنید.

 

۰٤۰- Dithmarschen شما میتوانید با پزشکی قانونی مَ سئولدر ھامبورگ از طریقِ شماره تلفنِ ۷٤۱۰٥۲۱۲۷ تماس بگیرید.

در ارتباط با دادرسیِ جزایی بھ دلیلِ خُ شونتِ جِ نسی، اغلب سُ ئوالات زیاد، عدمِ اطمینان و ترَس برایِ بانوان وُ جود
دارد..


شما میتوانید درباره ترس و نگرانیِ احتمالیِ خود با ما صُ حبت کنید و اطّ لاعاتی در مُ وردِ دادرسیِ جَ زایی کَ سب کنید،
بھ عُ نوانِ مِ ثال درباره رَ وندِ دادرسی، درباره حُ قوق شُ ما در دادرسی، پیگرد قانونی، اقداماتِ احتمالی برای مُ حافظت از
شما، کُ مک برای پرداختِ ھزینھھایِ دادگاه، رَ وندِ استماع در دادگاه و غیره.
ادامھ