فهرست مطلب

تھدیدِ تلفنی، توھین، اجبار بھ رابطھیِ جِ نسی، آزار و اذیت در محلِ کار، تجاوز، سوءِ استفادهیِ جِ نسی، خُ شونت و
تھدید در بینِ زوجین، در زندگیِ مُ شترک و خانواده، نمِونھھایی از خُ شونتِ جِ نسی ھستند کھ میتوان ند بخَشی از زندگیِ
روزمرهیِ بانوان و دختران باشند. خشونت از جایی شُ روع میشود کھ آزادیِ شخصیِ بانوان و دختران مَ حدود می-
گردد، یعنی زمانی کھ آنھا باید از مَ کانھا، مَ سیرھا یا مُ وقعیتھایِ خاصی اجتناب کنند تا مُ وردِ توھین، آزار و تھدید
قرار نگیرند.


اگر شما خودتان یکی از این تجربیات را داشتھاید، سَ عی کنید با احِساسات و مُ شکلاتِ خود تنھا نمانید. با فردی کھ بھ
وِ ی اعتماد دارید/ یا یک مُ شاور در بخشِ تماسِ اضطراری صُ حبت کنید.


شما میتوانید مُ ستقل از مَ واردِ ذِ یل با ما تماس بگیرید،

 • چھ مَ دّ ت تجربھیِ خُ شونت را پُشتِ سَ ر گذاشتھاید یا این کھ آیا ھنوز ھم ادامھ دارد یا خیر
 • بھ چھ شکل و چھ میزان از خشونتِ جِ نسی رَ نج بردهاید
 • آیا خشونتِ جِ نسی از درون یا بیرون یک رابطھ، توسطِ شخصی شِ ناختھ شده یا شخصِ ناشناس انجام شده
  است
 • و صَ رفِ نَظَ ر از این کھ آیا شما شِ کایت کردهاید، قصد دارید بکنید یا خیر.


ما شما را در تمامِ مَ راحلی کھ قصدِ انجام آن را دارید حِ مایت میکنیم. بھ عُ نوانِ مِ ثال در گفتگوھا میتوانیم با ھمکاریِ
یکدیگر مُ شخص کنیم کھ چھ کاری را میتوانید برای خودتان انجام دھید و چھ نوع حمایت یا دفاع مِتقابل برای شما
امکانپذیر است.


در صورتِ درخواست، ما میتوانیم بھ عُ نوان مثال در مُ وردِ شکایت کردن، گزینھھایِ مُ شاوره ویژه و درمان، فرآیندِ
دادگاه، خدماتِ کلینیکھا و خودیاری بھ شما اطّ لاعرَ سانی کنیم. ما آدرسھایی از قبیلِ آدر س پزشکان، وُ کلایِ حُ قوقی
و دَ رمانگرانِ خانم را در اختیار شما قرار میدھیم.


ما گفتگوھایِ شخصی و مُ شاورهیِ تلفنی بھ شما ارائھ میدھیم. مُ شاوره مَ حرمانھ و رایگان است.


در صُ ورتِ درخواست، شما را بھ عُ نوانِ مِ ثال در مُ عاینھیِ پزشکی، اداره پلیس و دادگاه ھَ مراھی میکنیم.

 

اگر قصد دارید اقدامِ قانونی انجام دھید

مَ وارد ذِ یل مُ فید است:

 • در صُ ورتِ لزوم ھرگونھ شَ واھد و مَ دارکِ تھیھ شده از طرفِ پزشکیِ قانونی در ھامبورگ را آماده کنید
 • بھ یک وَ کیلِ حُ قوقی با تجربھ مُ راجعھ کنید
 • یک صُ ورت جَ لسھ از خاطراتِ خود درباره شرایط وُ قوع جُِ رم تھیھ کنید.

 

۰٤۰- Dithmarschen شما میتوانید با پزشکی قانونی مَ سئولدر ھامبورگ از طریقِ شماره تلفنِ ۷٤۱۰٥۲۱۲۷ تماس بگیرید.

در ارتباط با دادرسیِ جزایی بھ دلیلِ خُ شونتِ جِ نسی، اغلب سُ ئوالات زیاد، عدمِ اطمینان و ترَس برایِ بانوان وُ جود
دارد..


شما میتوانید درباره ترس و نگرانیِ احتمالیِ خود با ما صُ حبت کنید و اطّ لاعاتی در مُ وردِ دادرسیِ جَ زایی کَ سب کنید،
بھ عُ نوانِ مِ ثال درباره رَ وندِ دادرسی، درباره حُ قوق شُ ما در دادرسی، پیگرد قانونی، اقداماتِ احتمالی برای مُ حافظت از
شما، کُ مک برای پرداختِ ھزینھھایِ دادگاه، رَ وندِ استماع در دادگاه و غیره.
ادامھ

 


 

 

خشونتِ جنسی نسبت بھ بانوان و دختران

در تَعرّ ضھایِ جنسی، الزام ا اَشکالِ خُ شونتآمیز تمایلاتِ جِ نسی مدِّ نظر نیست، بلکھ در درجھیِ اوّ ل خشونتی مَ طرح
است کھ در جَ ھتِ تمایلاتِ جِ نسی استفاده میشود. بنابراین ما درباره خُ شونتِ جِ نسی صُ حبت میکنیم.

فقط تعداد کمی از اعمال خشونتآمیز جنسی توسط افراد کاملا غًریبھ انجام میشوند. در اغلب موارد مجرمان از
آشنایان، دوستان، ھمسران (ھمسران سابق)، شریک زندگی یا پدران (پدران ناتنی)، پدریزرگھا، برادران و عموھا
ھستند.

بانوان و دختران در خشونت جنسی مقصر نیستند. ھیچ رفتاری از بانوان و دختران وجود ندارد کھ بتواند خشونت
جنسی را علیھ آنھا توجیھ کند. مسئولیت این عمل تنھا بھ عاملان انجام آن برمیگردد.

خشونت جنسی باعث تحریک احساسات گوناگون و گاھی متناقض میشود: علاوه بر ترس، خشم، نفرت و ناامیدی در
موارد سوء استفاده از اعتماد توسط مجرمان آشنا، بانوان و دخترانی کھ در معرض این رفتار قرار گرفتھاند اغلب
احساس گناه و شرم میکنند.


حملات ترس و وحشت، اختلالات خواب، آسیب رساندن بھ خود، ناتوانی در برقراری رابطھ، انزوا، احساس گناه،
بیماریھای اعتیاد یا اختلالات گسستگی اغلب از عواقب خشونت ھستند. آنھا میتوانند وضعیت افراد قرار گرفتھ در
معرض این رفتار را عمیقا و بھ صورت پایدار تحت تاثیر قرار دھند.

در صفحھ بعد میتوانید اطلاعات خاص کھ در صورت بروز تجاوز باید در نظر گرفتھ شوند را بیابید.

 


 

 

تجاوز جنسی

برخی از از انواع تِجاوزِ جِ نسی و یا قصدِ انجام آن، برای بانوان و دختران یک نوع عُ بور از مَ رزھایِ تعیین شده و
آسیبِ شَ خصیتی مَ حسوب میگردد. پس از تجربھیِ تجاوز، شدّ تِ آسیبھایِ روحی بھ ھَ مان اندازه آسیبھایِ فیزیکی
است. بر اساس طرح مطالعاتی "وضعیت زندگی، امنیت و سلامت بانوان در آلمان" ( ۲۰۰٤ ) کھ بھ سفارشِ وزارتِ
فدرالِ اُمورِ خانواده، سالمندان، بانوان و جوانان انجام شده است، از ھر ۷ نفر از بانوان تقریب ا یًک نفر مُ وردِ تَجاوزِ
جِ نسیِ قابلِ تعقیبِ قضایی قرار گرفتھ است. حدودِ ۸٥ درصد از بانوان مُ جرمان را میشناسند. در اغلبِ مَ وارد فردِ
مُ جرم شریک زندگی فعلی یا سابق است. ھر چقدر کھ فرد متجاوز بھ زن نزدیکتر باشد، آستانھ بازدارندگی برای
شکایت از وِ ی بیشتر است.

بھ ھمین دلیل بسیاری از بانوان سالھا بعد بھ فکرِ شکایت کردن میافتند. اگر از زمانِ وُ قوع جُِ رم شواھدی وجود
نداشتھ باشد، احتمالِ مَ حکومیتِ مُ جرم بسیار کم است.

ھمچنین یک مُ وردِ مُ شکلساز دیگر این است کھ برخی از بانوان پس از وُ قوع تِجاوزِ جِ نسی از نظرِ پزشکی بھ دنبال
درمان نیستند، زیرا میترسند این کار بھ طورِ خُ ودکار مُ نجر بھ طرح شِِ کایت شود. بھ ھمین دلیل آنھا خود را در
مَ عرضِ خَ طراتِ جدّ ی برایِ سلامتی قرار میدھند. در شِ لسویگ-ھُ ولشتاین ھر یک از بانوان پس از وُ قوع تَجاوز
دارای حقِّ دریافتِ کمکھای پزشکی فوری ھمراه با جمعآوری شواھد بھ صُ ورتِ مَ حرمانھ است - یعنی بدون طرح
شکایت نزد پلیس.

را Dithmarschen اطلاعات در خصوص جمعآوری شواھد بھ صورت محرمانھ و کمکھای پزشکی فوری در
www.uke.de/hilfe-bei-gewalt : میتوانید از طریق این وبسایت دریافت کنید
۲٤ ساعت/شبانھ روز) ) ۰٤۰-۷٤۱۰- تلفن: ٥۲۱۲

ارتکاب جرم تجاوز از نظر قضایی در ماده ۱۷۷ از StGB (قانون کیفری) شرح داده شده است.

اگر مورد تجاوز قرار گرفتید، مواردِ ذیل مُ فید است:

 • اجازه دھید توسط کارمندان زن در پزشکی قانونی یا پرسنل آموزش دیده بیمارستان از نظر پزشکی مورد
  معاینھ قرار بگیرید.
 • (KO • در صورتی کھ دچارِ خلاء حافظھ شدهاید، از دکتر بخواھید کھ بررسی کند آیا مواد بیھوش کننده (قطره
  موردِ استفاده قرار گرفتھ است یا خیر.
 •  مُ عاینھیِ پزشک مُ تخصص جھتِ جَ معآوری شواھد انجام میگیرد. وجود اثرات مایع مَ نی، خون، مو و ذرّاتی
  از پوست مُ جرم تنھا میتوانند در طی ۲٤ ساعت اثبات شوند.
 • چنانچھ بعد ا تًصمیم گرفتید کھ شکایت کنید، این شواھد برای مَ حکوم کردنِ مُ جرم و ادعای دریافتِ خسارت و
  زیان برای درد و رنجی کھ متحمل شدهاید مھم ھستند.
 • در طی گفتگوی پزشکی میتوانید تدابیر پیشگیرانھ برای جلوگیری از بیماریھایِ مُ قاربتی مُ سری، ایدز و
  ھپاتیت را مشخص کنید.
 • شما میتوانید آزمایش بارداری انجام دھید.

 

اگر مورد تجاوز قرار گرفتید، سعی کنید قبل از معاینھ موارد زیر را در نظر داشتھ باشید:

 • قبل از معاینھیِ پزشکی خود را نشویید.
 • ھیچ یک از لباسھای خود را تمیز نکنید و ھیچ تامپون یا نوار بھداشتی را دور نیاندازید. ھر چیزی را کھ
  بتوان بعد ا اًز آن بھ عُ نوان شاھد استفاده کرد، نباید بھ ھیچ وجھ در کیسھیِ پلاستیکی قرار داده شود. اگرچھ
  را از DNA این کار سببِ مُ حافظت از بیرون میشود، اما در داخل قارچھا و باکتریھا تشکیل شده، و آثار
  بین میبرند.
 • از دکتر بخواھید کھ نتایج معاینھ و اثرات آسیبدیدگی را بھ طور دقیق مستندسازی کند.
 • در صورت امکان، اجازه دھید کھ یک دوست، شخص مورد اعتماد شما و یا یکی از ھمکاران پایگاه مشاوره
  ما شما را ھمراھی کند.

در صورت درخواست بھ عنوان مثال، در مورد شکایت کردن، اتفاقی کھ پس از آن میافتد، و روند رسیدگی بھ پرونده
در دادگاه بھ شما اطلاعرسانی خواھیم کرد.

شما اطلاعاتی در مورد امکانات خاص مشاوره و درمان، خدمات کلینیکی و خودیاری و نیز جبران خسارت طبق
OEG) قانون جبران خسارت قربانیان ) دریافت خواھید کرد.

در پایگاهھای مشاوره ما، بانوان و دختران (از ۱٦ سال) کھ مورد تجاوز قرار گرفتھاند، این فرصت را دارند تا بدون
ترس از انجام اقدام قانونی بر خلاف میل و اراده خود، در مورد تجربھ خود از تجاوز صحبت کنند.