ایجادِ مُزاحمت

ایجادِ مُزاحمت چیست؟

(ھنگامی کھ او آرامش شما را سَ لب میکند...)

ایجادِ مُزاحمت یعنی تعقیب و آزار و اذیت بھ صُورت عمدی، با نیتِ بد و مُکرر در خُ صوص یک شَخص. معمولا قربانی، فرد مُجرم را از مُحیطِ خُصوصی یا کاری می شناسد.
در بسیاری از مَوارد مُجرمان شُرکایِ زندگی سابق ھستند، کھ جدایی را نمی پذیرند و شریکِ سابق را مُورد آزار قرار می دھند.

ایجادِ مُزاحمت ھیچ ارتباطی با عِشق و شیفتگی ندارد. قصد فردی کھ ایجادِ مُزاحمت می کند این است کھ اعمالِ قدرت کند و حُضور خود را بھ قربانی یادآوری کند. اغلب بی خوابی، افسردگی و استرس از عواقب آن ھستند.

اغلب این دشمنی و نفرت بی رحمانھ مُمکن است چند ماه یا حتیّ چند سال طول بکشد. ایجادِ مُزاحمت یک ترور روانی است و می تواند زندگی فرد را تھدید کند.
.(StGBایجادِ مُزاحمت از سال ۲۰۰۷ یک جُرم مُستقل است (ماده ۲۳۸ از

اگر در مَعرضِ ایجادِ مُزاحمت قرار گرفتید، بھ یکی از پایگاه ھایِ مُشاورهیِ ما مُراجعھ کنید.

 

نمونھ ھایی از ایجاد مُزاحمت

• رسالِ پیامک در ھر زمان از روز یا شب
• تعداد زیادی تماس ھایِ خُصوصی یا کاری
• توھین، بدگویی کردن، تُھمت زدن
• کَمین کردن در مُقابلِ خانھ، مَحلِ کار و مَکان ھایی کھ بھ طُور مُنظم رفت و آمد می کنید
• دنبالِ کسی راه افتادن، حُضورِ دائمی
• ثبتِ سِفارشات با نام شما در نزد شرکت ھایِ ارسالِ پستی
• ورود بھ خانھ با اعمالِ زور
• سِرقت
• تھدید بھ خُشونت تا تھدید بھ مَرگ
• آسیبِ جِسمی

 

وَ ضعیتِ تھدید مُورد بھ مُورد مُتفاوت است. خطرِ زمانی افزایش می یابد کھ فردِ مُجرم شریکِ سابق زندگی باشد و در طولِ رابطھ نیز رفتارِ خُ شونت آمیز داشتھ است.

ھیچ راه عَلاجی برایِ ایجاد مُزاحمت وُ جود ندارد، زیرا ھر مُورد مُتفاوت است. اغلب راهِ حلِ سَریعی وُ جود ندارد. مُھم این است کھ در این وَضعیت تنھا نباشید. اگر شما قربانی ایجاد مُزاحمت شده اید، بھ یکی از پایگاه ھایِ مشاوره ما مُراجعھ کنید.

 

چھ کاری میتوانید انجام دھید؟

روشھایِ رفتاریِ زیر ثابت شده است:

• برای مُجرم یک بار و بھ گونھ ای کھ سوءِ تفاھمی بوجود نیاید توضیح دھید کھ نمی خواھید بھ ھیچ وَ جھ با او
ارتباطی داشتھ باشید.
• سپس او را بھ طورِ کامل نادیده بگیرید، زیرا ھر گونھ واکنش بیشتر - از ھر نوع - بھ این معنی است کھ او
توجّھ شما را جَلب کرده و بنابراین عمل خود را تشدید می کند.
• حضورِ عُموم می تواند اثر حِفاظتی داشتھ باشد: خانواده و دوستان، ھمکاران و ھمسایگان خود را در جریان
قرار دھید.

• تمامِ اقداماتِ ایجادِ مُزاحمت را با ذکر تاریخ و زمان مُستند کنید. این کار می تواند برای اقدام قضایی مُھم
باشد.

• در مُوردِ امکاناتِ فنیّ ایجادِ امنیت (شماره یِ مَخفی، تعویضِ سیم کارت، و غیره) اطّلاع کسب کنید.

• بھ یک پایگاهِ مشاوره یا وَ کیل حُقوقی مُراجعھ کنید.

• در صُورتِ تھدید شدن، با پلیس تماس بگیرید.

 

  • Suchen Sie eine Beratungsstelle oder eine Rechtsanwältin auf.
  • Wenn Sie bedroht werden, rufen Sie die Polizei.