محل ھای ملاقات

درMarne مکان ھایِ مُختلفی برای ملاقات وُجود دارد. آن ھا این امکان را در اختیار شما قرار می دھند تا با دیگر بانوان تبادلِ نَظَر کرده، نقاطِ مُشترک را بیابید و از یکدیگر حِمایت مُتقابل داشتھ باشید. علاوه بر این، می توانید با مشاوران در پایگاهِ مشاوره آشنا شده و رابطھ ای بر اساسِ اعتماد با آن ھا ایجاد کنید.

مکان ھای ملاقات بدون ثبت نام قبلی برای تمام بانوان باز ھستند.

 

Marne

با ھم ورزش می کنیم

بھ تمام بانوان صَمیمانھ خوش آمد می گوییم. ورزشکار بودن، سن و اندام مُھم نیستد. در این جلساتِ صُبحگاھی، شادی
و نشِاط بھ ھنگامِ انجام حَرکاتِ ورزشی اھمیت دارد.

ھر سھ شنبھ از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
Alter Kirchhof 16 ،Dithmarschen در محل ملاقات بانوان در
(Heike Bielenberg) ھمراھی: خانم ھایکھ بیلِنبرِگ
ھزینھ: ۱٫٥۰ یوروصبحانھ یِ بانوان

یک بار در ھفتھ بانوان برای صَرفِ صُبحانھ سالم در یک مُحیطِ راحت با یکد یگر مُلاقات کرده و گَپ می زنند
کودکان را می توان ھمراه آورد، مَحلِ بازی در نظر گرفتھ شده است.

ھر چھارشنبھ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
Alter Kirchhof 16 ،Dithmarschen در محل ملاقات بانوان در
Jutta ) یا یوتا نوُیباوِر (Birgit Lüdemann) بریگیت لودِمان ،(Anne Nachtigall) ھمراھی: آنھ ناختیگال
)Neubauer
ھزینھ: تقاضا می شود مبلغی را اھِداء کنید