مشاوره تخصصی آگاھی دھنده

 

چند نمونھ از مُوضوعاتِ رایج عبارتند از سُئوالاتی در مُورد اطّلاعیھ یِ بیمھ یِ بیکاری ۲ Hartz IV))، سقفِ پرداختِ یارانھ ھایِ اجتماعیِ خاص، پیامدھایِ مالیِ جدایی و طلاق، کمک ھزینھ یِ والدین و مُرخصیِ والدین برای مُراقبت از کودک و چند مُوردِ دیگر.

ما بروشورھایی در مُوردِ مُوضوعاتِ مُختلف آماده کرده ایم و در طولِ سال ھا مَجموعھ ھاییِ از آدرس ھا و اطّلاعات را جَمع آوری کردهایم. اگر اطّ لاعاتی را کھ نیاز دارید در اختیار نداشتھ باشیم، سَعی خواھیم کرد کھ آن ھا را تھیھ کنیم یا جایی را بھ شما معرفی می کنیم کھ بتوانید این اطّلاعات را دریافت کنید.

چنانچھ یک اطّلاعیھ برای شما غیرِ قابلِ درک یا ناقص باشد، یا چنانچھ می خواھید بدانید آیا یارانھ ھایِ اجتماعی بھ شما تعلقّ می گیرند یا خیر و یا چھ نوع یارانھ ھایِ اجتماعی بھ شما تعلقّ می گیرند، می توانید بھ ما مُراجعھ کنید.

ھمچنین پر کردنِ درخواست ھا (بھ عُنوانِ مثال بیمھ یِ بیکاری ۲، کمک ھزینھ یِ والدین، و غیره) امروزه گاھی اوقات یک علم تلقی می شود. با کمالِ مِیل در این خُصوص بھ شما کمک می کنیم.

اگر مُطمئن نیستید کھ با توجّھ بھ خواستھ خود آیا می توانید بھ مُراجعھ کنید یا خیر، لطفا بًپرسید.