تماسِ اضِطراریِ بانوان - خشونت

 

 

تجاوز جنسی

برخی از از انواع تِجاوزِ جِ نسی و یا قصدِ انجام آن، برای بانوان و دختران یک نوع عُ بور از مَ رزھایِ تعیین شده و
آسیبِ شَ خصیتی مَ حسوب میگردد. پس از تجربھیِ تجاوز، شدّ تِ آسیبھایِ روحی بھ ھَ مان اندازه آسیبھایِ فیزیکی
است. بر اساس طرح مطالعاتی "وضعیت زندگی، امنیت و سلامت بانوان در آلمان" ( ۲۰۰٤ ) کھ بھ سفارشِ وزارتِ
فدرالِ اُمورِ خانواده، سالمندان، بانوان و جوانان انجام شده است، از ھر ۷ نفر از بانوان تقریب ا یًک نفر مُ وردِ تَجاوزِ
جِ نسیِ قابلِ تعقیبِ قضایی قرار گرفتھ است. حدودِ ۸٥ درصد از بانوان مُ جرمان را میشناسند. در اغلبِ مَ وارد فردِ
مُ جرم شریک زندگی فعلی یا سابق است. ھر چقدر کھ فرد متجاوز بھ زن نزدیکتر باشد، آستانھ بازدارندگی برای
شکایت از وِ ی بیشتر است.

بھ ھمین دلیل بسیاری از بانوان سالھا بعد بھ فکرِ شکایت کردن میافتند. اگر از زمانِ وُ قوع جُِ رم شواھدی وجود
نداشتھ باشد، احتمالِ مَ حکومیتِ مُ جرم بسیار کم است.

ھمچنین یک مُ وردِ مُ شکلساز دیگر این است کھ برخی از بانوان پس از وُ قوع تِجاوزِ جِ نسی از نظرِ پزشکی بھ دنبال
درمان نیستند، زیرا میترسند این کار بھ طورِ خُ ودکار مُ نجر بھ طرح شِِ کایت شود. بھ ھمین دلیل آنھا خود را در
مَ عرضِ خَ طراتِ جدّ ی برایِ سلامتی قرار میدھند. در شِ لسویگ-ھُ ولشتاین ھر یک از بانوان پس از وُ قوع تَجاوز
دارای حقِّ دریافتِ کمکھای پزشکی فوری ھمراه با جمعآوری شواھد بھ صُ ورتِ مَ حرمانھ است - یعنی بدون طرح
شکایت نزد پلیس.

را Dithmarschen اطلاعات در خصوص جمعآوری شواھد بھ صورت محرمانھ و کمکھای پزشکی فوری در
www.uke.de/hilfe-bei-gewalt : میتوانید از طریق این وبسایت دریافت کنید
۲٤ ساعت/شبانھ روز) ) ۰٤۰-۷٤۱۰- تلفن: ٥۲۱۲

ارتکاب جرم تجاوز از نظر قضایی در ماده ۱۷۷ از StGB (قانون کیفری) شرح داده شده است.

اگر مورد تجاوز قرار گرفتید، مواردِ ذیل مُ فید است:

 • اجازه دھید توسط کارمندان زن در پزشکی قانونی یا پرسنل آموزش دیده بیمارستان از نظر پزشکی مورد
  معاینھ قرار بگیرید.
 • (KO • در صورتی کھ دچارِ خلاء حافظھ شدهاید، از دکتر بخواھید کھ بررسی کند آیا مواد بیھوش کننده (قطره
  موردِ استفاده قرار گرفتھ است یا خیر.
 •  مُ عاینھیِ پزشک مُ تخصص جھتِ جَ معآوری شواھد انجام میگیرد. وجود اثرات مایع مَ نی، خون، مو و ذرّاتی
  از پوست مُ جرم تنھا میتوانند در طی ۲٤ ساعت اثبات شوند.
 • چنانچھ بعد ا تًصمیم گرفتید کھ شکایت کنید، این شواھد برای مَ حکوم کردنِ مُ جرم و ادعای دریافتِ خسارت و
  زیان برای درد و رنجی کھ متحمل شدهاید مھم ھستند.
 • در طی گفتگوی پزشکی میتوانید تدابیر پیشگیرانھ برای جلوگیری از بیماریھایِ مُ قاربتی مُ سری، ایدز و
  ھپاتیت را مشخص کنید.
 • شما میتوانید آزمایش بارداری انجام دھید.

 

اگر مورد تجاوز قرار گرفتید، سعی کنید قبل از معاینھ موارد زیر را در نظر داشتھ باشید:

 • قبل از معاینھیِ پزشکی خود را نشویید.
 • ھیچ یک از لباسھای خود را تمیز نکنید و ھیچ تامپون یا نوار بھداشتی را دور نیاندازید. ھر چیزی را کھ
  بتوان بعد ا اًز آن بھ عُ نوان شاھد استفاده کرد، نباید بھ ھیچ وجھ در کیسھیِ پلاستیکی قرار داده شود. اگرچھ
  را از DNA این کار سببِ مُ حافظت از بیرون میشود، اما در داخل قارچھا و باکتریھا تشکیل شده، و آثار
  بین میبرند.
 • از دکتر بخواھید کھ نتایج معاینھ و اثرات آسیبدیدگی را بھ طور دقیق مستندسازی کند.
 • در صورت امکان، اجازه دھید کھ یک دوست، شخص مورد اعتماد شما و یا یکی از ھمکاران پایگاه مشاوره
  ما شما را ھمراھی کند.

در صورت درخواست بھ عنوان مثال، در مورد شکایت کردن، اتفاقی کھ پس از آن میافتد، و روند رسیدگی بھ پرونده
در دادگاه بھ شما اطلاعرسانی خواھیم کرد.

شما اطلاعاتی در مورد امکانات خاص مشاوره و درمان، خدمات کلینیکی و خودیاری و نیز جبران خسارت طبق
OEG) قانون جبران خسارت قربانیان ) دریافت خواھید کرد.

در پایگاهھای مشاوره ما، بانوان و دختران (از ۱٦ سال) کھ مورد تجاوز قرار گرفتھاند، این فرصت را دارند تا بدون
ترس از انجام اقدام قانونی بر خلاف میل و اراده خود، در مورد تجربھ خود از تجاوز صحبت کنند.