فهرست مطلب

 

 

خشونتِ جنسی نسبت بھ بانوان و دختران

در تَعرّ ضھایِ جنسی، الزام ا اَشکالِ خُ شونتآمیز تمایلاتِ جِ نسی مدِّ نظر نیست، بلکھ در درجھیِ اوّ ل خشونتی مَ طرح
است کھ در جَ ھتِ تمایلاتِ جِ نسی استفاده میشود. بنابراین ما درباره خُ شونتِ جِ نسی صُ حبت میکنیم.

فقط تعداد کمی از اعمال خشونتآمیز جنسی توسط افراد کاملا غًریبھ انجام میشوند. در اغلب موارد مجرمان از
آشنایان، دوستان، ھمسران (ھمسران سابق)، شریک زندگی یا پدران (پدران ناتنی)، پدریزرگھا، برادران و عموھا
ھستند.

بانوان و دختران در خشونت جنسی مقصر نیستند. ھیچ رفتاری از بانوان و دختران وجود ندارد کھ بتواند خشونت
جنسی را علیھ آنھا توجیھ کند. مسئولیت این عمل تنھا بھ عاملان انجام آن برمیگردد.

خشونت جنسی باعث تحریک احساسات گوناگون و گاھی متناقض میشود: علاوه بر ترس، خشم، نفرت و ناامیدی در
موارد سوء استفاده از اعتماد توسط مجرمان آشنا، بانوان و دخترانی کھ در معرض این رفتار قرار گرفتھاند اغلب
احساس گناه و شرم میکنند.


حملات ترس و وحشت، اختلالات خواب، آسیب رساندن بھ خود، ناتوانی در برقراری رابطھ، انزوا، احساس گناه،
بیماریھای اعتیاد یا اختلالات گسستگی اغلب از عواقب خشونت ھستند. آنھا میتوانند وضعیت افراد قرار گرفتھ در
معرض این رفتار را عمیقا و بھ صورت پایدار تحت تاثیر قرار دھند.

در صفحھ بعد میتوانید اطلاعات خاص کھ در صورت بروز تجاوز باید در نظر گرفتھ شوند را بیابید.