خوشآمدید


انجمنِ ثَبت شده) خوش آمدید، تماسِ ) (Frauen helfen Frauen) بھ صفحاتِ بانوان بھ بانوان کُ مک میکنند
.Dithmarschen اضِطراری و مُ شاوره برایِ بانوان در


بانوان و دختران در زمینھھایِ مُ ختلفِ زندگی مُ وردِ حِ مایتِ ما قرار میگیرند و در شرایطِ اضطراری و وَ ضعیتھایِ
بُحرانی بھ آنھا مُ شاوره ارائھ میشود. با کِ لیک کردن رویِ دکمھھایِ قرار گرفتھ در سَ متِ چَ پِ صفحھ، میتوانید
اطِّ لاعاتِ بیشتری در مُ ورد کار ما بیابید.


بانوان بھ بانوان کُ مک میکنند (انجمن ثبت شده) از نظرِ سیاسی و مَ ذھبی بھ جایی وابستھ نیست و سِ ھ پایگاهِ مُ شاوره
دارد. Heide و Brunsbüttel ،Marne و در شھرھایِ Dithmarschen در

مُ شاورهِ رایگان و در صُ ورتِ درخواست بھ صُ ورتِ ناشناس انجام میشود.

ویژگیھایِ انجمنِ بانوان بھ بانوان کُ مک میکنند (انجمنِ ثَبت شده):


• پایگاهِ مُ شاورهیِ شناختھ شُ ده پس از بیرون کردن از خانھ توسط پلیس
• پایگاهِ مُ شاورهیِ شناختھ شده در خُ صوصِ اخِتلاف بر سَ رِ بارداری
• حامیِ انجمنِ آزادِ کُ مک بھ جوانان
انجمن ثبت شده) (انجمنِ ایالتیِ مُ شاورهیِ بانوان در شِ لسویگ-ھُ لشتاین) ) LFSH • عُ ضویت در
ایالت شِ لسویگ-ھُ لشتاین (PARITÄTISCHEN) • عُ ضویت در انجمنِ برابری
انجمنِ فدرالِ پایگاهھایِ مُ شاورهیِ بانوان و تماسِ اضطراری بانوان) ) bff • عُ ضویت در


نکتھ: فقط بخشھایی از صفحھیِ اصلی در ________ در دَ سترس ھستند. صفحاتِ باقی مانده بھ زبانِ آلمانی قابل
مُ شاھده خواھند بود.